Koncom októbra 1944, po dvoch mesiacoch neustálych bojov, ustúpili povstalci do hôr. Veliteľstvo 1. ČSA na Slovensku vydalo 25.10.1944 pracovníkom rozhlasu rozkaz evakuovať Slobodný slovenský vysielač a pokračovať vo vysielaní v horách. Nasledujúci deň (26.10.1944) v raňajších hodinách sa uskutočnila evakuácia SSV. Rozhlasoví pracovníci boli rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina vedená Jánom Balaďom zostala v Starých Horách, kým druhá skupina pokračovala spolu s pojazdným vysielačom na Donovaly, odkiaľ ešte vysielala.

Skupina Jána Balaďu prespala prvú noc v Starých Horách. Na druhý deň pokračovali smerom na Richtárovú. Ústup bol sprevádzaný nemeckým bombardovaním. V poslednom dome v Richtárovej u Haľamovcov nechali časť zásob a za neustáleho dažďa pokračovali ďalej do hôr až pokiaľ im sily stačili. Noc prečkali na Haliaroch pod Jelenskou skalou. Hneď na druhý deň po prvej noci v horách začali na tomto mieste budovať tábor. Počet členov skupiny bol premenlivý. Mnohí nevydržali tvrdé podmienky a odišli, iní zase prišli. V tábore rozhlasákov sa varilo približne pre 50 ľudí.

Od začiatku ich pobytu v horách si uvedomovali, že pre Partizánsku republiku je nevyhnutné zabezpečiť čo najlepšiu informovanosť. Postupne si začali zabezpečovať prostriedky potrebné na odpočúvanie rozhlasových správ a tlač časopisu a letákov, rozvíjali informačnú spravodajskú službu.

V decembri 1944 boli pričlenení ako 5. oddiel k partizánskej brigáde „Pomstiteľ“, ktorej velil mjr. Morozov. V januári 1945 začali vydávať cyklostylovaný časopis MOR-HO! a iné správy. Obsah časopisu tvorili prepisy správ zachytených z moskovského a londýnskeho rozhlasu, ale aj ich vlastné články. Partizánske spojky a civilisti denne rozniesli okolo 300 až 350 výtlačkov cez Starohorskú dolinu smerom na Baláže, Kalište, Donovaly, Jelenec a na druhú stranu až po Liptovskú Lužnú.

Počas celého ich pobytu v horách im pomáhali obyvatelia Starých hôr, Richtárovej ale aj iných obcí. Pomoc spočívala predovšetkým v zásobovaní potravinami ale aj materiálom potrebným na tlač časopisu.

Koncom februára a začiatkom marca 1945, z dôvodu zvýšenej aktivity nemeckých jednotiek, ktoré si potrebovali zabezpečiť voľné ústupové cesty, sa situácia partizánov v Partizánskej republike zhoršila. Trpeli nedostatkom nielen potravín ale aj streliva, čo výrazne zhoršovalo ich obranyschopnosť. Preto 18.3.1945 dostali všetky partizánske jednotky rozkaz aby sa pokúsili prejsť cez front a spojiť sa s postupujúcou sovietskou armádou. Dňa 19.3.1945 o 5:00 hod. ráno odišli aj rozhlasáci z priestoru pod Jelenskou skalou. Trasa päťdňového pochodu na oslobodené územie viedla cez Baláže, Kalište, Bully, Korytnicu, Liptovskú Lúžnu, Magurku, vrch Chabenec Jasenské hole, Krpáčovo až do Bystrej pri Brezne. Počas prechodu cez Chabenec, ktorého sa zúčastnili stovky partizánov a civilistov, ich zastihla snehová víchrica v ktorej zamrzlo asi 30 ľudí.


pridal admin; použitá literatúra: ODROBIŇÁKOVÁ, Jana. Hlási sa Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica. Banská Bystrica 2019. ISBN: 978-80-89514-65-6.